Um Viðlagatryggingu Íslands

Viðlagatrygging Íslands (VTÍ) starfar skv. sérlögum nr. 55/1992 með áorðnum breytingum og reglugerð nr. 624/2017.

Stjórn og starfsfólk

Stjórn VTÍ er skipuð fimm mönnum. Þrír eru kosnir af Alþingi. Vátryggingarfélög er innheimta iðgjöld velja einn stjórnarmann en fjármála- og efnahagsráðherra skipar formann. Stjórnarmenn eru skipaðir til fjögurra ára í senn. Stjórnina skipa: Sigurður Kári Kristjánsson, stjórnarformaður, Adolf Guðmundsson, Lína Björg Tryggvadóttir, Ragnar Þorgeirsson og Vigdís Halldórsdóttir.

Stjórn Viðlagatryggingar ræður framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er Hulda Ragnheiður Árnadóttir.

Hjá VTÍ starfa einnig Halldór Frímannsson lögfræðingur, Jón Örvar Bjarnason sérfræðingur í tjóna- og áhættumati, Jónína Pálsdóttir bókari/þjónustufulltrúi og Tinna Hallbergsdóttir gæðafulltrúi/þjónustufulltrúi.

Viðlagatrygging

Viðlagatrygging er lögbundin náttúruhamfaratrygging sem bætir beint tjón á tryggðum eignum af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Viðlagatrygging fylgir brunatryggingu húseigna sem er lögbundin skyldutrygging eins og viðlagatrygging. Sé lausafé tryggt gegn bruna hvort heldur með sérstakri lausafjártryggingu eða samsettri lausafjártryggingu, er innifelur bætur af völdum eldsvoða og flokkast undir eignatryggingar, þá fylgir einnig viðlagatrygging. Vátryggingaupphæð viðlagatryggingar eru sú sama og viðkomandi brunatryggingar en tryggingarskilmálar eru aðrir.

Þá eru brýr, hafnir, skíðalyftur og ýmis veitumannvirki í opinberri eigu viðlagatryggðar þótt þær séu ekki brunatryggðar.

Iðgjald og innheimta

Iðgjald af viðlagatryggingu húseigna og lausafjár er 0,25‰ af vátryggingaupphæð.

Vátryggingarfélög annast innheimtu viðlagartryggingariðgjalds jafnframt innheimtu iðgjalds vegna brunatrygginga og hefur þá viðlagatryggingin sömu gjalddaga og viðkomandi brunatrygging.

Iðgjald af mannvirkjum er 0,20‰ og er innheimt af Viðlagatryggingu Íslands.

Tjón af völdum náttúruhamfara

Sé talið að bótaskylt tjón hafi orðið af völdum fyrrgreindra náttúruhamfara ber að tilkynna það tafarlaust til VTÍ.

Eigin áhætta

Eigin áhætta vátryggðs er 5% af hverju tjóni. Þó eigi lægri upphæð en kr. 20.000 fyrir innbú og lausafé og kr. 85.000 fyrir fasteign.

Lágmarks eigin áhætta annarra mannvirkja en húseigna er kr. 850.000.

Ágreiningur um bótaskyldu

Ágreiningi um hvort bótaskylt tjón hafi orðið eða um fjárhæð vátryggingarbóta má skjóta til úrskurðar stjórnar Viðlagatryggingar Íslands. Vilji tjónþoli ekki sætta sig við úrskurð stjórnarinnar getur hann skotið ágreiningnum til sérskipaðrar úrskurðarnefndar.

Styrkveitingar

Heimilt er stjórn Viðlagatryggingar að veita styrk til forvarnaraðgerða, rannsókna og til fræðslu og þjálfunar björgunarliðs. Árleg heildarfjárveiting má ekki vera meiri en 5% af bókfærðum iðgjöldum síðasta árs. Um styrkveitingar fer skv. vinnureglum stjórnar um styrkveitingar.

Tjónamat

Sex fyrirtæki hafa gert samninga við Viðlagatryggingu Íslands um tjónamat, Efla hf, Hnit hf, Mannvit hf, Strendingur hf, Verkís ehf og VSÓ hf. Einnig hafa aðrir aðilar tekið að sér tilfallandi matsverkefni fyrir Viðlagatryggingu Íslands. Tjónstilkynningar berast á skrifstofu VTÍ sem felur matsmönnum að meta tjón og skila inn matsskýrslum með upplýsingum um tjónin.

Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd er skipuð þremur fulltrúum. Formaður er Sigurður Þórðarson, auk hans eiga sæti í nefndinni Steinunn Guðjónsdóttir og Ragnar Þorgeirsson sem er einnig stjórnarmaður.

Innri endurskoðun

Samningur um innri endurskoðun við PWC er í gildi vegna áranna 2017-2019.

Endurskoðun reikninga

Hinrik Gunnarsson, löggiltur endurskoðandi hjá Endurskoðendaþjónustunni er endurskoðandi ársreikninga Viðlagatryggingar valinn af Ríkisendurskoðun. Ólafur Hörður Nilsson er tilnefndur af ráðherra sem skoðunarmaður reikninga.

Fjárvarsla og eignastýring

Viðlagatrygging hefur gert samninga við Arion banka, Íslandssjóði, Íslensk verðbréf og Kviku um eignastýringu. Analytica hefur eftirlit með eignastýrendum og tekur saman mánaðarleg yfirlit um stöðu safnsins og fylgni við fjárfestingastefnu. Ársþriðjungslega er gerð ítarleg greiningarskýrsla og samanburður á frammistöðu eignastýrenda sem lögð er fyrir stjórn til umfjöllunar. Stjórn fær mánaðarlega samantekt um stöðu eignasafns til kynningar.

Endurtryggingar

Á bilinu 20-30 aðilar  eru endurtryggjendur á samningum Viðlagatryggingar Íslands um endurtryggingarvernd vegna áhættu í stóratburðum. Umboðsmaður gagnvart endurtryggjendum um miðlun endurtrygginga er Aon Benfield. Endurnýjun endurtryggingarsamninga er yfirleitt í nóvember mánuði ár hvert en gildistími almanaksárið.

Stefna

Það er stefna VTÍ að öll starfsemi VTÍ fylgi lögum og reglugerðum sem um stofnunina gilda og að tryggja samkvæmni og jafnræði í afgreiðslum stofnunarinnar.